1. React
  2. React Boston
  3. 2018
  4. The State of Redux

The State of Redux

Mark Erikson at React Boston 2018